Regulamin

Warunki sprzedaży, dostawy oraz płatności w drukarnia-cewe.pl dla konsumentów

I. Zakres obowiązywania

Przedstawiony tutaj regulamin obowiązuje dla wszystkich czynności prawnych zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.drukarnia-cewe.pl z CEWE Sp. z o.o. (zwanym dalej Drukarnia CEWE) z udziałem konsumentów w rozumieniu przepisów prawa.

Wszelkie inne regulacje wymagają wcześniejszego potwierdzenia ze strony Drukarnia CEWE dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. Odniesienie się Drukarnia CEWE do pisma zleceniodawcy, zawierającego ogólne warunki handlowe zleceniodawcy, jest niewystarczające, o ile takie odniesienie nie zawiera wyraźnej zgody na treść warunków handlowych zleceniodawcy i na ich włączenie do umowy stron. Niniejsze warunki handlowe uznaje się za obowiązujące najpóźniej od momentu odbioru produktu.

II. Zawarcie umowy

 1. Wraz z zamówieniem zleceniodawca składa wiążącą ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia zleceniodawca otrzymuje wstępnie niewiążące potwierdzenie zamówienia wraz z podglądem złożonego przez niego zamówienia. Dopiero po przekazaniu plików do druku, w momencie dosłania przez Drukarnia CEWE oddzielnego potwierdzenia zlecenia drogą e-mail zostaje zawarta umowa pomiędzy zleceniodawcą a Drukarnia CEWE jako zleceniobiorcą. Najpóźniej po 5 dniach od otrzymania plików do druku, Drukarnia CEWE przyjmuje jako zleceniodawca zamówienie, wysyłając drogą e-mail potwierdzenie zlecenia.
 2. Przy zleceniach z dostawą do osób trzecich, za zleceniodawcę zawsze uznaje się zamawiającego, o ile nie zostanie zawarta inna umowa na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. Stosunek prawny reguluje prawo polskie. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest stanowczo wykluczone.
 4. Drukarnia CEWE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia i natychmiastowego, nadzwyczajnego odstąpienia od zawartych już umów, w sytuacji, gdy przekazane do druku pliki zawierać będą treści naruszające przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Po zawarciu umowy zleceniodawca nie ma prawa do zmiany zamówionych plików. Każde życzenie zmiany uznaje się za ofertę zawarcia umowy rozwiązującej pierwsze zlecenie, powiązaną z ofertą zawarcia nowej umowy dotyczącej produkcji i dostawy zmienionych druków. Drukarnia CEWE ma prawo do odrzucenia tej oferty. W przypadku przyjęcia przez Drukarnia CEWE takiej oferty, zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku zmian , o których to kosztach zostanie poinformowany w trakcie procesu zmian.

III. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Ponieważ wykonywane przez Drukarnia CEWE usługi są świadczeniami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi wg specyfikacji konsumenta, zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

IV. Komunikacja, powiadomienia

 1. Zleceniodawca musi najpóźniej przy składaniu zamówienia podać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), którego techniczne funkcjonowanie gwarantuje on od momentu udzielenia zlecenia aż do ostatecznego zakończenia zlecenia. Podany adres e-mail obowiązuje aż do odwołania lub poinformowania zleceniodawcy o jego zmianie, także dla przyszłych zleceń, jeżeli zleceniodawca złoży takie zlecenia; w takim przypadku stosuje się zdanie 1.
 2. Zleceniodawca powinien w szczególności poprzez ustawienie filtru spam oraz programu pocztowego zainstalowanego na komputerze (lokalnie i/lub u swojego dostawy usług internetowych) zagwarantować docieranie do niego e-maili z Drukarnia CEWE.
 3. Zleceniodawca ma prawo dowieść, że wysłana do niego wiadomość nie dotarła do niego z powodów od niego niezależnych. Drukarnia CEWE odpowiada za błąd przesłania wiadomości, gdy wynikał on z przyczyn zależnych od Drukarnia CEWE.
 4. Drukarnia CEWE nie ma obowiązku zwracania uwagi zleceniodawcy na brakujące, błędne lub niesprawne adresy e-mail.

V. Ceny

 1. Obowiązują ceny z momentu złożenia zamówienia. Jeśli oferty cenowe są ograniczone czasowo, okres ich ważności jest wskazany na stronach sklepu internetowego.
 2. Wszystkie podane ceny obowiązują z zastrzeżeniem, że pliki wchodzące w skład zamówienia i objęte daną ofertą przy jej złożeniu, nie ulegną zmianie i najpóźniej tydzień po wpłynięciu zamówienia nastąpi przekazanie nadających się do druku plików. Przy tym nadające się do druku pliki to takie, które odpowiadają wytycznym formatów, itd., które wskazane są w informacjach dla klienta na stronie Drukarnia CEWE.
 3. Wymienione na stronach produktowych ceny, są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek VAT a także pozostałe składniki ceny, to znaczy opakowanie oraz koszty wysyłki, jednak nie pokrywają ubezpieczenia transportu.
 4. Jeśli dla druku obowiązuje obniżona stawka podatkowa, obecnie 5 %, to zleceniodawca w ciągu jednego tygodnia od wpłynięcia plików do druku wykaże spełnienie warunków wymaganych dla obniżonej stawki podatkowej. Ze względu na wysokie koszty osobnego dla każdego przypadku sprawdzenia warunków podatkowych, a także kosztów archiwizacji doliczona zostanie opłata na pokrycie tych kosztów w wysokości rzeczywistej wysokości tych kosztów nie wyższej niż 290 PLN netto powiększona o podatek VAT za każde zlecenie. Obowiązuje to nawet wtedy, kiedy wynik sprawdzenia neguje możliwość zastosowania obniżonej stawki podatkowej. W celu zagwarantowania nieopóźnionej produkcji, zleceniodawca wyraża zgodę, by wszystkie usługi obliczane były początkowo zgodnie z podstawową stawką podatku, czyli aktualnie 23 %. Dla zleceń, które po odpowiednim sprawdzeniu kwalifikują się do stosowania obniżonej stawki podatkowej, dosłany zostanie zleceniodawcy skorygowane rozliczenie oraz zwrócona zostanie różnica w kwocie po odliczeniu wyżej wymienionej opłaty.
 5. Zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony za późniejsze zmiany z polecenia zleceniodawcy względnie powstałymi kosztami produkcji w przypadku anulowania. Do późniejszych zmian zaliczają się również powtórzenia druków próbnych, których zleceniodawca żąda z powodu nieznacznych różnic wydruków od wzoru.
 6. Zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony za odbitki korektorskie, zmianę dostarczonych plików lub podobne prace wstępne zlecane przez niego.
 7. Doręczanie dostaw następuje w godzinach pracy doręczyciela. Nieobecność zleceniodawcy pod adresem dostawy skutkuje obciążeniem zleceniodawcy dodatkowymi opłatami za drugie oraz trzecie doręczenie, jeśli takie powstaną. Koszty przesyłki zwrotnej przy niemożności dostarczenia, zostaną również doliczone do faktury), jeśli niemożność doręczenia jest spowodowana przez zleceniodawcę.

VI. Płatności

 1. Zleceniodawca jest informowany o dostępnych sposobach płatności w trakcie procesu składania zamówienia.
 2. O ile z danego sposobu płatności nie wynika nic innego np. płatność internetowa lub płatność za pobraniem, wpłaty należy dokonać bez żadnych potrąceń na podane przez Drukarnia CEWE konto najpóźniej bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia.
 3. Inne niż oferowane w sklepie internetowym rodzaje płatności za zamówienie obowiązują tylko za wyraźną zgodą zleceniobiorcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Co do zasady czek oraz weksel nie są przez Drukarnia CEWE akceptowane jako środki płatnicze.
 4. Drukarnia CEWE wystawia oddzielną fakturę lub paragon dla każdej pozycji zlecenia znajdującej się w koszu zamawianych produktów. Odsetki i dodatkowe wydatki pokrywa zleceniodawca. Przy płatnym anulowaniu zlecenia, rachunek wystawiany jest w dniu anulowania i musi zostać natychmiast zapłacony przez zleceniodawcę. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta przesyłania faktur drogą elektroniczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012, poz. 1528 z 29.12.2013). Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej w formacie PDF na adres e – mail podanym w formularzu rejestracji. W takiej samej formie przesyłane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Klient zobowiązuje się do przesyłania w formie elektronicznej, na adres [email protected] potwierdzenia otrzymania ew. faktur korygujących. Cofnięcie w/w akceptacji wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
 5. W przypadku zwrotnych obciążeń rachunku, zleceniodawca musi zwrócić Drukarnia CEWE koszty naliczone przez bank wykonujący polecenie. Obowiązuje to również przy odrzuceniu obciążeń rachunku i poleceń zapłaty.
 6. Gdy po zawarciu umowy okaże się, że z powodu złej sytuacji zleceniodawcy dokonanie przez niego wymaganej zapłaty jest niepewne, Drukarnia CEWE może żądać zapłaty z góry, zatrzymać niewysłany jeszcze towar lub zawiesić dalszą pracę. Prawa te przysługują Drukarnia CEWE także wtedy, gdy zleceniodawca opóźnia się z zapłatą za inne usługi Drukarnia CEWE.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie, naliczane są odsetki za opóźnienie. Stopa procentowa odsetek za opóźnienie wynosi na rok 5 punktów procentowych powyżej odsetek ustawowych. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Drukarnia CEWE dalszych lub wyższych roszczeń z tytułu zwłoki.
 8. Zleceniodawca, który przy zamówieniu podaje ważny numer identyfikacji podatkowej, wyraźnie deklaruje tym, że podany numer identyfikacji podatkowej obowiązywać ma dla wszystkich zamówień, w tym również dla kolejnych. Obowiązuje on do momentu, aż złożone zostanie w stosunku do Drukarnia CEWE pisemne zawiadomienie, że dany numer identyfikacji podatkowej nie ma już być stosowany.

VII. Pliki do druku, obowiązek kontroli

 1. Drukarnia CEWE wykonuje wszystkie zlecenia wyłącznie na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę plików do druku. Pliki te muszą być dostarczone wyłącznie w formatach i specyfikacji podanej w informacjach dla klientów, w szczególności w punkcie „Dane do druku“. Przy plikach z odstępstwami od formatów lub inną specyfikacją, nie gwarantuje się druku wolnego od błędów.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przekazywanych Drukarnia CEWE plików przed przekazaniem, ponieważ w Drukarnia CEWE nie następuje ich sprawdzanie pod względem poprawności ortograficznej, pod względem kolejności stron itp.
 3. Zleceniodawca ma dwie możliwości, aby sprawdzić swoje pliki do druku pod względem spełniania wytycznych Drukarnia CEWE (zobacz informacje dla klientów – „Dane do druku”). W ramach bezpłatnej, oferowanej każdorazowo usługi „Podstawowa kontrola danych“ pliki są sprawdzane pod względem zdatności do druku. Dokładny zakres podstawowego jest do wglądu w informacjach dla klientów w „Dane do druku“.
 4. Zleceniodawca jest informowany, jeśli pliki do druku są wadliwe. W ramach obowiązku współdziałania w realizacji zlecenia, zleceniodawca jest wówczas zobowiązany do dostarczenia poprawnych plików, względnie pozwolenia Drukarnia CEWE na przerobienie plików pod względem zdatności do druku lub może zlecić skierowanie zakwestionowanych plików do druku na własne ryzyko lub też zdecydować się na płatne anulowanie zlecenia.
 5. Ryzyko ewentualnych błędów w druku na skutek wadliwych plików ponosi wyłącznie zleceniodawca. Na wyraźne życzenie zleceniodawcy, jeśli będzie to możliwe techniczne, usługi Drukarnia CEWE mogą objąć również inne formaty oprócz podanych w informacjach dla klientów, co ewentualnie wiązać się będzie z nieuniknioną konwersją. Jeśli wskutek powyższego wystąpią błędy, obciążają one zleceniodawcę.
 6. W przypadku powstania dodatkowych kosztów na skutek wadliwości plików, ponoszone są one przez zleceniodawcę.
 7. Jeśli pliki nie zostaną przekazane w trybie CMYK, Drukarnia CEWE może dokonać ich konwersji. Odpowiedzialność za wynikające z tego różnice w kolorystyce ciąży wyłącznie na zleceniodawcy. Wraz z przekazaniem plików do druku w innym trybie niż podany tryb CMYK, zleceniodawca wyraźnie deklaruje, że konwersja dokonuje się na jego własne ryzyko.

VIII. Dostawa

 1. W przypadku wysyłki towarów, ryzyko przechodzi na zleceniodawcę w momencie przekazania mu towaru.
 2. Dostawa jest bezpłatna na terenie Polski. W przypadku towaru ładunkowego bezpłatna dostawa oznacza dostawę do pierwszych zamykanych drzwi budynku, do którego towar ma zostać dostarczony, o ile droga do drzwi jest na poziomie gruntu, w przeciwnym razie oznacza dostawę do krawędzi drogi. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 3. Wysyłka do paczkomatu lub skrytki pocztowej nie jest możliwa.
 4. Podane w umowie przez Drukarnia CEWE terminy (realizacja i wysyłka) określają osobno czas realizacji zlecenia oraz czas jego dostawy.
 5. Podany czas realizacji zlecenia zaczyna się w momencie wpływu płatności na konto zleceniobiorcy, przy płatności internetowej w momencie potwierdzenia zapłaty , jednak nie wcześniej niż w momencie wpływu nadających się do druku danych lub dokonanym online zwolnieniem do druku po wykonaniu odpłatnej usługi dodatkowej „Odbitka próbna”.
 6. Jeśli warunki dotyczące płatności i danych zostaną spełnione do godziny 13, wówczas termin realizacji zaczyna się jeszcze w tym samym dniu, o ile jest to dzień roboczy. W pozostałych przypadkach za dzień rozpoczynający czas realizacji uznaje się następny dzień roboczy.
 7. Podany w dniach roboczych czas realizacji obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku.
 8. Sztywne terminy realizacji usługi są ważne tylko wówczas, gdy zostaną pisemnie potwierdzone jako sztywne terminy przez zleceniobiorcę.
 9. Ustawowe dni wolne od pracy wpływają na czas produkcji i dostawy i mogą prowadzić do przesunięcia terminu dostawy.
 10. Drukarnia CEWE jest uprawniona do dostaw częściowych, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia interesów zarówno zleceniodawcy, jaki i Drukarnia CEWE. Przy dostawach częściowych Drukarnia CEWE ponosi powstałe w wyniku tego dodatkowe koszty wysyłki.
 11. Zakłócenia działalności – zarówno w zakładzie Drukarnia CEWE jak i w zakładzie jego dostawcy lub spedytora, jak np. strajk, lokaut czy inne przypadki siły wyższej, uprawniają do odstąpienia od umowy dopiero wówczas, gdy zleceniodawca nie ma możliwości dłużej czekać. W przeciwnym razie ustalony czas realizacji przedłuży się o czas opóźnienia wynikający z zakłóceń działalności.
 12. W obrocie handlowym Drukarnia CEWE przysługuje w stosunku do dostarczonych przez zleceniodawcę dokumentów do druku, manuskryptów, surowców i innych przedmiotów, prawo do ich zatrzymania zgodnie z art. 488 i art. 490 kodeksu cywilnego, aż do pełnej spłaty wynikających ze stosunków handlowych należności.
 13. Zleceniobiorca spełnia wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o odpadach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opakowania transportowe mogą być zwracane wyłącznie bezpośrednio po dostawie towaru, jeśli są czyste, wolne od zawartości i posegregowane pod względem rodzaju.

IX. Zatrzymanie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Drukarnia CEWE do momentu uiszczenia przez zleceniodawcę pełnej zapłaty za wszystkie powstałe do daty wystawienia rachunku (faktury lub paragonu) należności.
 2. Zleceniodawca ma prawo do odsprzedaży towaru tylko w normalnym trybie gospodarczym. Zleceniodawca zobowiązuje się przenieść swoje należności z tytułu dalszej odsprzedaży towaru na rzecz Drukarnia CEWE w momencie powstania tej należności. Drukarnia CEWE niniejszym wyraża zgodę na cesję. Najpóźniej w przypadku opóźnienia w płatności na rzecz Drukarnia CEWE zleceniodawca jest zobowiązany poinformować Drukarnia CEWE kto jest tym dłużnikiem i ewentualnie dokonać dalszych czynności koniecznych dla skuteczności cesji.
 3. Drukarnia CEWE jest zgodnie z art. 192 kodeksu cywilnego wytwórcą i zachowuje prawo własności produktu na każdym etapie obróbki. Jeśli w proces obróbki zaangażowane są osoby trzecie, udział Drukarnia CEWE w prawie własności jest ograniczony do wysokości wartości faktury (paragonu) za towar, którego własność jest zatrzymana.

X. Zasady gwarancji / Roszczenia z tytułu wad / Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz z zamówieniami

 1. Zleceniodawca jest każdorazowo zobowiązany niezwłocznie sprawdzać zgodność towaru z umową, a także wysłane do korekty początkowe i późniejsze druki. Ryzyko powstania ewentualnych błędów przechodzi na zleceniodawcę w momencie akceptacji zlecenia do druku, chyba że chodzi o błędy, które powstały dopiero na kolejnym etapie produkcji. To samo obowiązuje dla wszystkich akceptacji ze strony zleceniodawcy.
 2. Świadczenia będące przedmiotem umowy są z zasady wolne od wad. Ewentualne widoczne wady muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub mailowej w ciągu dwóch tygodni od odbioru towaru, zaś wady ukryte w ciągu dwóch tygodni od ich odkrycia, w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez zgłoszenie mailowe na adres [email protected] (do Biura Obsługi Klienta) lub pocztą na adres siedziby CEWE Sp. z o.o. W celu weryfikacji reklamacji, w określonych przypadkach konieczne może być przesłanie przez Klienta kilku egzemplarzy produktu. CEWE Sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Jeżeli przy dostarczaniu byłyby widoczne szkody transportowe, zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie reklamować wady u Drukarnia CEWE, względnie u podmiotu wykonującego transport. Zaniechanie takiego zgłoszenia nie powoduje utraty przez konsumenta przysługujących mu ustawowo praw, ale służy zabezpieczeniu dowodów.
 4. Reklamacje, które opierają się tylko na tym, że zleceniodawca nie zważał na wskazówki, co do wymagań dotyczących plików do druku, nie mogą być wnoszone. Obowiązuje to w szczególności dla trybu CMYK, rozdzielczości, czcionek, formatów itp.
 5. Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej informacje podane przez zleceniobiorcę nie stanowią gwarantowanych cech produktu, lecz opisują bądź charakteryzują świadczenie. O ile zachowana jest zdatność do umownie przewidzianego celu, dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym jako akceptowalne. W szczególności w przypadku kolorowych reprodukcji, nieznaczne różnice w kolorze nie są błędem niezależnie od rodzaju produkcji. Obowiązuje to także dla różnic w kolorze w zleceniach, które już wcześniej drukowane były w Drukarnia CEWE. To samo tyczy się różnic między innymi materiałami (np. sprawdzeniem cyfrowym, wydrukami próbnymi) a produktem końcowym.
 6. Usterki części dostarczonego towaru, nie uprawniają do reklamacji całej dostawy, chyba że dostawa częściowa nie jest celowa z punktu widzenia zleceniodawcy.
 7. Przedmioty (także nośniki danych, przesłane pliki) dostarczone przez zleceniodawcę lub za pośrednictwem zaangażowanej przez niego osoby trzeciej, nie podlegają obowiązkowi sprawdzenia przez Drukarnia CEWE. Nie obowiązuje to dla plików i danych w sposób oczywisty nienadających się przetworzenia bądź do odczytu. Przy przekazywaniu plików zleceniodawca powinien każdorazowo przez wysłaniem użyć najnowszej wersji odpowiedniego programu antywirusowego dla komputera. Ochrona plików jest obowiązkiem wyłącznie zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wykonania kopii.
 8. W przypadku uzasadnionych reklamacji Drukarnia CEWE jest zobowiązane i uprawnione według własnego wyboru do poprawienia dostawy i/lub dostawy zastępczej. Jeśli Drukarnia CEWE nie spełni tego zobowiązania w odpowiednim terminie lub poprawienie mimo ponowionej próby nie powiedzie się, zleceniodawco może żądać obniżenia ceny lub unieważnienia umowy (zmiany lub odstąpienia).
 9. Przy dochodzeniu praw gwarancyjnych wadliwy towar należy zwrócić. Nie obowiązuje to przy obniżeniu ceny.
 10. CEWE Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CEWE Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowania serwisu Drukarnia CEWE. W/w nieprawidłowości może zgłaszać pisemnie na adres CEWE Sp. z o.o. ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego. W ramach reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu. CEWE Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Odpowiedzialność oraz odszkodowanie ze strony Drukarnia CEWE

Zasadnicza regulacja odpowiedzialności Drukarnia CEWE ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich naruszeń obowiązków tylko wtedy, jeśli można mu zarzucić działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Drukarnia CEWE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia. Odpowiedzialność Drukarnia CEWE z tytułu lekkiego niedbalstwa jest ograniczona do szkód typowych dla tego rodzaju umowy, powstałych po stronie kontrahenta na skutek istotnego naruszenia umowy przez Drukarnia CEWE. Istotny obowiązek umowny oznacza w powyższym rozumieniu taki obowiązek, którego wykonanie umożliwia w ogóle prawidłową realizację umowy i na spełnienie którego partner umowy może liczyć i liczy.

XII. Odstąpienie / Wypowiedzenie

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Drukarnia CEWE z powodu braku współdziałania ze strony zleceniodawcy (art. 640 kodeksu cywilnego), szczególnie na skutek braku dosłania bezbłędnych plików po podstawowym względnie profesjonalnym sprawdzeniu plików oraz wyznaczenia terminu, tudzież na skutek braku zezwolenia na druk, zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacenia Drukarnia CEWE wynagrodzenia w wysokości 2 % uzgodnionej ceny zlecenia, jednak nie mniej niż 50 PLN (powiększone o podatek VAT). Koszty wykonanych na życzenie odbitek korektorskich muszą zostać dodatkowo zapłacone. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wykazania, że w konkretnym przypadku dla Drukarnia CEWE nie powstały koszty w danym zakresie. Także Drukarnia CEWE przysługuje prawo do wykazania, że w konkretnym przypadku należy się wyższe wynagrodzenie.
 2. Przed dosłaniem potwierdzenia zlecenia Drukarnia CEWE ma prawo usunąć zamówienie zleceniodawcy, jeśli w ciągu czterech tygodni nie zostaną przekazane pliki gotowe do druku.
 3. Wypłata wynagrodzenia ze strony zleceniodawcy należy się również wtedy, gdy zleceniodawca wypowie, względnie anuluje umowę po upływie okresu bezpłatnego anulowania. Bezpłatne anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę jest możliwe tylko do momentu przesłania potwierdzenia zlecenia przez e-mail (zawarcia umowy).
 4. Do momentu zezwolenia na druk obowiązuje wspomniana wyżej regulacja dotycząca wynagrodzenia w wysokości 2% uzgodnionej ceny zlecenia, jednak nie mniej niż 50 PLN (plus VAT).
 5. Po zezwoleniu na druk proces produkcji jest nieodwracalny, w związku z tym za dokonane świadczenie należne jest wynagrodzenie w wysokości 97% ceny zlecenia, dodatkowo powiększone o ewentualne koszty wykonanych już uprzednio usług takich jak koszty wykonanych na życzenie egzemplarzy korekcyjnych. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wykazania, że w konkretnym przypadku dla Drukarnia CEWE nie powstały koszty w danym zakresie. Także Drukarnia CEWE przysługuje prawo do wykazania, że w konkretnym przypadku należy się wyższe wynagrodzenie.
 6. Poprzez złożenie wiążącej deklaracji o anulowaniu zleceniodawca zgadza się na utylizację towaru będącego w trakcie produkcji. W związku z utylizacją nie powstają żadne koszty. Tym samym po anulowaniu lub wypowiedzeniu umowy Drukarnia CEWE nie jest zobowiązane do wydania towaru.
 7. Koszty powstałe w związku zanulowaniem są do wglądu w strefie Klienta na stronie www.
 8. Drukarnia CEWE ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, jeśli odnośnie majątku zleceniodawcy zostanie złożony wniosek o upadłość lub jeśli wobec zleceniodawcy spełniona jest przesłanka ogłoszenia upadłości.

XIII. Termin zgłoszenia roszczeń

Obowiązują ustawowe terminy zgłaszania roszczeń.

XIV. Zwyczaje handlowe

W kontaktach handlowych obowiązują zwyczaje handlowe przemysłu drukarskiego (np. brak obowiązku wydawania półproduktów takich jak pliki, litografie, płyty drukarskie, które wytwarzane są do produkcji należnego produktu końcowego), o ile nie uzgodniono inaczej.

XV. Archiwizacja

Od chwili przekazania produktu końcowego zleceniodawcy lub osobie przez niego zobowiązanej przypisane do zleceniodawcy produkty, szczególnie pliki oraz nośniki danych, archiwizowane są przez Drukarnia CEWE tylko po wyraźnym uzgodnieniu oraz za dodatkowym wynagrodzeniem. Jeśli wspomniane przedmioty mają zostać ubezpieczone, zobowiązany jest do tego zleceniodawca.

XVI. Prawa ochronne w zakresie własności przemysłowej / Prawo autorskie

Zleceniodawca sam ponosi odpowiedzialność, jeśli realizacja jego zlecenia naruszy prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie. Zleceniodawca zwolni Drukarnia CEWE z wszelkich roszczeń osób trzecich, z powodu naruszenia tego typu prawa.

XVII. Miejsce realizacji, jurysdykcja

Obowiązują regulacje ustawowe. Jeśli jednak zleceniodawca nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, wówczas sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Drukarnia CEWE.

XVIII. Informacje o dostawcy / stronie umowy

Platforma internetowa drukarnia-cewe.pl prowadzona jest przez CEWE Sp. z o.o. Firma CEWE Sp. z o.o. jest stroną umowy dla wszystkich czynności prawnych zawartych za jej pośrednictwem.

 

Email: [email protected]
Strona internetowa: http://www.drukarnia-cewe.pl
Obsługa klienta:  77 406 31 89
Obsługa klienta dostępna jest: Pn. – Pt. w godz. 07:00 – 15:00
Adres: CEWE Sp. z o.o.Ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Numer KRS: 000175864
Sąd rejestrowy, w którymprzechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział gospodarczy
NIP: 749-000-32-38
Kapitał zakładowy: 15 000 000 PLN

XIX. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jedno lub więcej z wymienionych postanowień naruszy obowiązujące przepisy prawne lub zostanie pozbawione mocy prawnej bądź okaże się niewykonalne z innych powodów, nie dotyczy to mocy obowiązywania pozostałych postanowień. Pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne postanowienie obowiązuje jako zastąpione przez takie, które w sposób ustawowo dopuszczalny gospodarczo jest najbliższe temu postanowieniu. Stan: grudzień 2014 Do powyższych ogólnych warunków handlowych mają Państwo dostęp o każdej porze na stronie www.drukarnia-cewe.pl, gdzie mogą Państwo również zapisać plik w PDF i mieć do niego wgląd oraz możliwość wydruku o każdej porze nie będąc w sieci.